David Friesen (b, pno), Joe Manis (sax), Charlie Doggett (dms)

David Friesen (b, pno), Joe Manis (sax), Charlie Doggett (dms)

David Friesen (b, pno),
Joe Manis (sax),
Charlie Doggett (dms)